تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

Wet film thickness requirements microns

جدول نسبت فیلم تر به خشک