تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

تاییدیه آزمایشگاه


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

پرایمر زینک ریچ اپوکسی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

پرایمر زینک اتیل سیلیکات

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ رویه پلی اورتان

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ رویه اپوکسی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

گزارش بررسی کیفیت رنگ

پرایمر آلکیدی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ میانی آلکیدی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ کولتار اپوکسی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

سیلیکونی 300 درجه

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

سیلیکونی تا 400 درجه

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

سیلیکونی تا 550 درجه

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

سیلیکونی 600 درجه

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

پرایمر زینک فسفات

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ اپوکسی بدون حلال

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ رویه آلکیدی سفید

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ رویه آلکیدی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

تاییدیه 1

رنگ میانی اپوکسی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

صفحه 1

آزمون مرحله اول مترا

صفحه 2

آزمون مرحله اول مترا

صفحه 3

آزمون مرحله اول مترا

صفحه 4

آزمون مرحله اول مترا

صفحه 5

آزمون مرحله اول مترا

صفحه 1

گزارش آزمون بخش دوم

صفحه 2

گزارش آزمون بخش دوم

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

برگه نخست

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 1

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 2

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 3

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 4

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 5

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 6

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 7

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 8

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 9

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

صفحه 10

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

برگ آخر

تاییدیه جدید آب شرب مترا سال 96

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eshopir/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 627

صفحه 1

آزمایشگاه متراملی حفاری

صفحه 2

تاییدیه رانا کیمیا فام

صفحه 3

آزمایشگاه متراملی حفاری

صفحه 4

آزمایشگاه متراملی حفاری

صفحه 5

آزمایشگاه متراملی حفاری

صفحه 6

آزمایشگاه متراملی حفاری

صفحه 7

آزمایشگاه متراملی حفاری

صفحه 8

تاییدیه آزمایشگاه

صفحه 9

تاییدیه آزمایشگاه