تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

سیستمهای پوششی جهت سازه های در مجاورت حرارت

 

COATINGS SYSTEM FOR HEAT RESISTANCE

 

HEAT RESISTANCE UP TO 200˚ C
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   50-60micron
3 RANA 300 P               inorganic zinc               75 micron
4 RANA 320 T               silicon acrylic                25 micron
5 RANA 320 T               silicon acrylic                25 micron

 

 

HEAT RESISTANCE UP TO 400˚ C
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   50-60 micron
3 RANA 300 P               inorganic zinc               75 micron
4 RANA 340 T               silicon acrylic                25 micron
5 RANA 340 T               silicon acrylic                25 micron

 

 

HEAT RESISTANCE UP TO 600˚ C
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   25 micron
3 RANA 360 T                 pure silicon         30 micron