تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

سیستم رنگ پیشنهادی جهت خطوط لوله

Coatings system for piping

 

UNDER GROUND
۱ Surface preparation        Sa 2.5
۲ Roughness                   ۵۰-۷۰ micron
۳ RANA 802/803 P          zinc rich epoxy primer        ۷۰-۸۰ micron
۴ RANA 834 T                 coal tar epoxy                     ۴۰۰-۴۵۰ micron

 

UNDER GROUND (PORTAL EPOXY)
۱ Surface preparation        Sa 2.5
۲ Roughness                   ۷۰-۱۰۰ micron
۳ PREMIER PORTAL 7000 X           ۸۰۰-۱۰۰۰ micron

 

ABOVE GROUND
۱ Surface preparation        Sa 2.5
۲ Roughness                   ۷۰-۱۰۰ micron
۳ RANA 802/803 P          zinc rich epoxy primer       ۷۰-۸۰ micron
۴ RANA 829 I                   M.I.O epoxy intermediate   ۱۰۰ micron
۵ Poly urethane top coat         ۷۰ micron     RANA 533 T

 

POTABLE WATER ( EPOXY POLY AMIDE)
۱ Surface preparation        Sa 2.5
۲ Roughness                   ۷۰-۱۰۰ micron
۳ RANA 819 P                 M.I.O epoxy primer        ۱۰۰ micron
۴ RANA 822 I                   Intermediate epoxy         ۲۲۰ micron
۵ RANA 832 T                  Epoxy top coat                ۱۰۰ micron

 

POTABLE WATER (solvent free epoxy)
۱ Surface preparation        Sa 2.5
۲ Roughness                   ۷۰-۱۰۰ micron
۳ RANA 819 P                 M.I.O epoxy primer        ۱۰۰ micron
۴ RANA 932 T                  Solvent free epoxy          ۴۰۰ micron