تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

سیستم رنگ پیشنهادی جهت مخازن فلزی و بتنی

 

Coatings system for Tanks

 

EXTERNAL (STEEL)
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   50-70 micron
3 RANA 802/803 P          zinc rich epoxy primer        70-80 micron
4 RANA 829 I                   M.I.O epoxy intermediate   100 micron
5 Poly urethane top coat         70 micron     RANA 533 T

 

 

EXTERNAL (CONCRETE)
1 Surface preparation        Recommended by supplier
2 RANA 811 PS                special   primer  for concrete       70 micron
3 RANA 823 I HB              intermediate epoxy HB                150 micron
4 Poly urethane top coat                 70 micron     RANA 533 T

 

INETRNAL (CONCERETE)
1 Surface preparation        Recommended by supplier
2 RANA 811 PS                special   primer  for concrete       70 micron
3 RANA 932 T                    Solvent free epoxy                400 micron

 

INTERNAL (OIL,GASOLINE  ,FEUL)
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   70-100 micron
3 RANA 801 P                epoxy primer                30 micron
4 RANA 933 TG               glass flake epoxy        500-1000 micron