تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

سیستم رنگ پیشنهادی جهت سازه های فلزی در ماطق ساحلی و مرطوب

COATING SYSTEM

Coatings system for steel structure in coastal area

 

OUT DOOR
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   40-60 micron
3 RANA 802/803 P          zinc rich epoxy primer       70-80 micron
4 RANA 829 I                   M.I.O epoxy intermediate   100 micron
5 Poly urethane top coat         70 micron

 

 

OUTDOOR & SEVER INDUSTRIAL AREA
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   40-60 micron
3 RANA 300P                   zinc silicate primer       75 micron
4 RANA 829 I                   M.I.O epoxy intermediate   150 micron
5 poly urethane top coat         100 micron

 

INDOOR &SEVER INDUSTREAL AREA
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   40-60 micron
3 RANA 300P                   zinc silicate primer              75 micron
4 RANA 829 I                   M.I.O epoxy intermediate   100 micron
5 RANA 833 T                   epoxy top coat                    100 micron

 

INDOOR &SEVER INDUSTREAL AREA
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   40-60 micron
3 RANA 802/803 P          zinc rich epoxy primer         70-80 micron
4 RANA 829 I                   M.I.O epoxy intermediate   100 micron
5 RANA 833 T                   epoxy top coat                    100 micron