تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

(Hull Above the Waterline (Freeboard

 

Hull Above the Waterline Applications – Exterior hull above the waterline
SURFACE PREP COATING SYSTEM   DFT µm
Sa2.5 RANA 801 P   50
  RANA 933 TG   200
  RANA 533T   50
    TOTAL 300
 
Sa2.5 RANA 801 P   75
  RANA 823I HB   150
  RANA 533T   75
    TOTAL 300