تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

Reduction in solids

میزان کاهش جامدات رنگ نسبت به افزایش تینر-1