نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

قیمت پرایمر زینک ریچ اپوکسی

5,460,000 تومان11,000,000 تومان

شرح محصول :

پرایمر زینک ریچ اپوکسی دو جزیی – این رنگ بعنوان یک آستـــــری بر پایه رزین اپوکـســی و سخت کننده پلی آمید که بوسیله پودر روی (زینک ) غنی گردیده ، تولید و عرضه میگردد. این رنـگ مقاومت عالــــی در برابر رطوبـــت ، آب ،محیطهای قلیایــــــی و اسیدی داشته و لیکن جهت محافظت کامل نیاز به پوشش میانی و رویه متناسب با شرایط محیطی دارد.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک آستری بسیار منــاسب جهت سازه های فلـــــزی نظیر پلـهـــــا ، سولـــه های صنعتـــــــــی ، تجهیـــزات هیدرو مکانیکال ، خطوط لوله و انتقال، مخازن ، تجهیزات مدفون در خاک و مغروق در آب شیرین و همچنین کلیه سازه ها فلزی در مناطق ساحلی و OFF SHORE استفاده میگردد.

قیمت پرایمر زینک کرومات اپوکسی

720,000 تومان3,410,000 تومان

شرح محصول :

این رنگ بعنوان یک آستری بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید بهمراه رنگدانه کرومـــات روی و دیگر رنگدانه های ضد خوردگی ، تولید و عرضه میگردد. ایــن رنگ مقـــــــاومـــت مناسبـی در بـــرابــر رطـــــــوبـــت و محیطــهای شیمیایی با شـدت کم داشته و لیـکن جهت محـــــــافظت کامـــل نیـاز به پـــوشش میـــانی و رویـــــه متناسب با شرایط محیطی دارد.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک آستری بسیار مناسب جهت سازه های فلزی نظیر پلـهـــا ، سولـــه های صنعتـــی ، مخازن و همچنین کلیه سازه ها فلزی در مناطقی با رطوبت نسبی پایین و متوسط استفاده میگردد.

قیمت رنگ اپوکسی زرد رال 1007

770,000 تومان3,640,000 تومان
محصول رنگ رویه اپوکسی یك رنگ رویه دوجزیی اپوكسی سخت شونده با پلی آمید می باشد . رنگ رویه اپوكسی بعنوان یك پوشش حفاظتی برای استفاده بر روی سطوح فلزی و سایر سطوح بصورت سیستم پوششی و یا اعمال مستقیم بر روی سطح كاربری می شود. این رنگ خواص فیزیكی-مكانیكی و مقاومت های شیمیایی خوب داشته و برای نگهداری مناسب سطح در برخورد غیرمداوم با رنج وسیعی از مواد شیمیایی از قبیل اسید ها، مواد قلیایی، حلال ها و محلول های نمكی پیشنهاد می شود. پوشش رویه اپوكسی یك فیلم رنگ سخت، سفت و مقاوم سایشی با ظاهری براق ایجاد كرده و از آن بعنوان بخشی از سیستم كامل پوششی با كیفیت و كارایی بالا استفاده می كنند.

قیمت رنگ اپوکسی سبز رال 6024

770,000 تومان3,640,000 تومان
محصول رنگ رویه اپوکسی یك رنگ رویه دوجزیی اپوكسی سخت شونده با پلی آمید می باشد . رنگ رویه اپوكسی بعنوان یك پوشش حفاظتی برای استفاده بر روی سطوح فلزی و سایر سطوح بصورت سیستم پوششی و یا اعمال مستقیم بر روی سطح كاربری می شود. این رنگ خواص فیزیكی-مكانیكی و مقاومت های شیمیایی خوب داشته و برای نگهداری مناسب سطح در برخورد غیرمداوم با رنج وسیعی از مواد شیمیایی از قبیل اسید ها، مواد قلیایی، حلال ها و محلول های نمكی پیشنهاد می شود. پوشش رویه اپوكسی یك فیلم رنگ سخت، سفت و مقاوم سایشی با ظاهری براق ایجاد كرده و از آن بعنوان بخشی از سیستم كامل پوششی با كیفیت و كارایی بالا استفاده می كنند.

قیمت رنگ اپوکسی سفید رال 9010

770,000 تومان3,640,000 تومان
محصول رنگ رویه اپوکسی یك رنگ رویه دوجزیی اپوكسی سخت شونده با پلی آمید می باشد . رنگ رویه اپوكسی بعنوان یك پوشش حفاظتی برای استفاده بر روی سطوح فلزی و سایر سطوح بصورت سیستم پوششی و یا اعمال مستقیم بر روی سطح كاربری می شود. این رنگ خواص فیزیكی-مكانیكی و مقاومت های شیمیایی خوب داشته و برای نگهداری مناسب سطح در برخورد غیرمداوم با رنج وسیعی از مواد شیمیایی از قبیل اسید ها، مواد قلیایی، حلال ها و محلول های نمكی پیشنهاد می شود. پوشش رویه اپوكسی یك فیلم رنگ سخت، سفت و مقاوم سایشی با ظاهری براق ایجاد كرده و از آن بعنوان بخشی از سیستم كامل پوششی با كیفیت و كارایی بالا استفاده می كنند.

قیمت رنگ اپوکسی قرمز رال 3020

770,000 تومان3,640,000 تومان
محصول رنگ رویه اپوکسی یك رنگ رویه دوجزیی اپوكسی سخت شونده با پلی آمید می باشد . رنگ رویه اپوكسی بعنوان یك پوشش حفاظتی برای استفاده بر روی سطوح فلزی و سایر سطوح بصورت سیستم پوششی و یا اعمال مستقیم بر روی سطح كاربری می شود. این رنگ خواص فیزیكی-مكانیكی و مقاومت های شیمیایی خوب داشته و برای نگهداری مناسب سطح در برخورد غیرمداوم با رنج وسیعی از مواد شیمیایی از قبیل اسید ها، مواد قلیایی، حلال ها و محلول های نمكی پیشنهاد می شود. پوشش رویه اپوكسی یك فیلم رنگ سخت، سفت و مقاوم سایشی با ظاهری براق ایجاد كرده و از آن بعنوان بخشی از سیستم كامل پوششی با كیفیت و كارایی بالا استفاده می كنند.

قیمت رنگ اپوکسی مشکی رال 9005

770,000 تومان3,640,000 تومان
محصول رنگ رویه اپوکسی یك رنگ رویه دوجزیی اپوكسی سخت شونده با پلی آمید می باشد . رنگ رویه اپوكسی بعنوان یك پوشش حفاظتی برای استفاده بر روی سطوح فلزی و سایر سطوح بصورت سیستم پوششی و یا اعمال مستقیم بر روی سطح كاربری می شود. این رنگ خواص فیزیكی-مكانیكی و مقاومت های شیمیایی خوب داشته و برای نگهداری مناسب سطح در برخورد غیرمداوم با رنج وسیعی از مواد شیمیایی از قبیل اسید ها، مواد قلیایی، حلال ها و محلول های نمكی پیشنهاد می شود. پوشش رویه اپوكسی یك فیلم رنگ سخت، سفت و مقاوم سایشی با ظاهری براق ایجاد كرده و از آن بعنوان بخشی از سیستم كامل پوششی با كیفیت و كارایی بالا استفاده می كنند.

قیمت رنگ میانی اپوکسی M.I.O طوسی رال 7035

7,200,000 تومان34,100,000 تومان

شرح محصول :

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید – این رنگ بعنـــــــوان یک رنگ میـــــانی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید که بوسیله اکسیـــد آهن میکایی غنی گردیده ، تولید و عرضه میگردد.

این رنگ مقاومـت مناسبـــــی در برابر رطوبـت ، آب ،محیطهــــــای قلیایی و اسیدی داشته و لیکن جهت محافظت کامل نیاز به پوشش رویه متناسب با شرایــــط محیطی دارد.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک رنگ میانی بسیار مناسب جهت سازه های فلـــــــزی نظیر پلـهــا ، سولـــه های صنعتـــی، خطوط لوله و انتقال، مخازن ، تجهیزات مغروق در آب شیرین و همچنین کلیه ســــازه های فلزی در مناطق ساحلــی و OFF SHORE استفاده میگردد.

قیمت رنگ میانی اپوکسی طوسی رال 7035

3,410,000 تومان7,200,000 تومان

شرح محصول :

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید – این رنگ بعنـــــــوان یک رنگ میـــــانی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید که بوسیله اکسیـــد آهن میکایی غنی گردیده ، تولید و عرضه میگردد.

این رنگ مقاومـت مناسبـــــی در برابر رطوبـت ، آب ،محیطهــــــای قلیایی و اسیدی داشته و لیکن جهت محافظت کامل نیاز به پوشش رویه متناسب با شرایــــط محیطی دارد.

موارد استفاده :

از این رنگ به عنوان یک رنگ میانی بسیار مناسب جهت سازه های فلـــــــزی نظیر پلـهــا ، سولـــه های صنعتـــی، خطوط لوله و انتقال، مخازن ، تجهیزات مغروق در آب شیرین و همچنین کلیه ســــازه های فلزی در مناطق ساحلــی و OFF SHORE استفاده میگردد.

قیمت رنگ اپوکسی در انواع پرایمر، پوشش میانی و رویه

رنگ های اپوکسی جزو اولین پوشش هایی هستند که میتوانند در صنایع گوناگون حفاظت ایده آلی را از سطوح فلزی مختلف در محیط های مرطوب و با شدت تنش بالا داشته باشند. پوشش های اپوکسی به دلیل مقاومت مکانیکی مناسب در صورت اجرای صحیح تا سال‌ها مانع بروز خوردگی و آسیب های شیمیایی نظیر اکسیداسیون و تغییر رنگ فلزات خواهند شد. این رنگها مدلهای مختلفی دارند که در گروه انواع پرایمر، پوشش های میانی و رویه طبقه بندی می‌شوند. قیمت رنگ اپوکسی نیز بر اساس نوع فرمولاسیون آن و حجم رنگ تعیین خواهد شد.

با توجه به اینکه این رنگ‌ها یکی از پرفروشترین پوشش های صنعتی تلقی می‌شوند. شرکت های تولیدکننده داخلی با بهره گیری از استانداردهای جهانی توانستند این رنگ‌ها را با بهترین کیفیت و از همه مهمتر مقرون به صرفه ترین قیمت فرموله کنند. قطعا برای استفاده از این پوشش‌ها در پروژه های گسترده صنعتی لازم است حجم بالایی از آنها فراهم شود.

در چنین شرایطی قیمت تمام شده برای مدیران و پیمانکاران نیز اهمیت پیدا میکند. محصولی که از لحاظ کیفیت در یک درجه بالایی باشد و در کنار آن به واسطه قیمت متعادل سبب ذخیره بودجه مجموعه های صنعتی شود. این ویژگی‌ها دقیقا در مورد رنگ اپوکسی صدق میکند. در ادامه مقاله جزئیات بیشتری از این محصولات و قیمت آنها نیز ذکر می‌کنیم.

مشاهده بیشتر