تلفن: (30 خط)87700627-021

رانا کیمیا فام | تولید کننده انواع رنگ و پوشش های صنعتی

 

سیستم رنگ پیشنهادی جهت سازه های فلزی در محیط گرم و خشک

 

Coatings system for steel structure in dry weathering area

 

DRY WEATHERING( INDUSTRIAL AREA)
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   40-60 micron
3 RANA 715 P                 Red lead Alkyd primer      70 micron
4 RANA 723 I                   Intermediate Alkyd            80 micron
5 RANA 733 T                  Alkyd Top coat                  80 micron

 

 

DRY WEATHERING( INDUSTRIAL AREA) OUT DOOR
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   40-60 micron
3 RANA 817 P                 Zinc phosphate epoxy primer   70 micron
4 M.I.O epoxy intermediate        100 micron  RANA 829 I
5 RANA 533 T                  poly urethane top coat              70 micron

 

 

DRY WEATHERING( INDUSTRIAL AREA) OUT DOOR
1 Surface preparation        Sa 2.5
2 Roughness                   40-60 micron
3 RANA 802/803 P          zinc rich epoxy primer       70-80 micron
4 RANA 829 I                   M.I.O epoxy intermediate   100 micron
5 Poly urethane top coat         70 micron                    RANA 533 T